WARUNKI GWARANCJI

§1.

 1. Badowski DAMIR Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach wpisana krajowego rejestru sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000007419, REGON: 013087577, NIP: 1250906280 (zwana dalej DAMIR) udziela na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji, bezpłatnej, ograniczonej, gwarancji jakości na produkty, które zwane są dalej „Przedmiotem gwarancji”.
 2. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty wydania Zleceniodawcy Przedmiotu gwarancji.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Gwarancją są objęte tylko i wyłącznie wady konstrukcyjne przewidziane jako powstałe wskutek błędów w produkcji, które to wady wpływają na jakość Przedmiotu gwarancji.
 5. Gwarancja jakości na Przedmiot gwarancji udzielona jest wyłącznie na moduły użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z Zasadami Użytkowania opisanymi w § 8. Odpowiedzialność za ich przestrzeganie ponosi nabywca i podmioty, którym przekazał on Przedmiot gwarancji do użytkowania.

§2.

 1. Gwarancja uprawnia do uzyskania ze strony DAMIR jednego z poniżej wskazanych świadczeń:
  a) naprawę Przedmiotu gwarancji w całości lub w części, w zakresie w jakim wady się ujawniły lub
  b) dostarczenie Przedmiotu gwarancji wolnego od wad w całości lub w części, w zakresie w jakim wady się ujawniły, a w przypadku wycofania Przedmiotu gwarancji z produkcji DAMIR dostarczenia zamienników dla danego Przedmiotu gwarancji, przez co rozumie się produkty dostępne w asortymencie DAMIR o najbardziej zbliżonych cechach do Towaru podlegającego wymianie lub
  c) zwrot wartości wadliwych elementów Przedmiotu gwarancji do wysokości ich wartości w dniu nabycia.
 2. Wyłączne prawo do wyboru i określenia sposobu usunięcia wady Przedmiotu gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszych warunków gwarancji posiada DAMIR.
 3. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem gwarancji jest złożony produkt z wbudowanymi instalacjami Zleceniodawca zobowiązany jest przeciwdziałać powiększaniu szkody wynikłej z ewentualnej wadliwości produktu. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych Zleceniodawca powinien sprawdzić instalacje elektryczną oraz wodno- kanalizacyjną. W tym celu należy wykonać próbę ciśnieniową instalacji wod-kan oraz próby rezystancji inst. elektrycznej. Jeżeli któraś z tych prób wykaże niezgodność należy niezwłocznie powiadomić DAMIR o zaistniałej sytuacji. Do momentu usunięcia usterki nie należy prowadzić prac wykończeniowych. DAMIR nie ponosi kosztów demontażu i ponownego montażu elementów wykończeniowych wbudowanych przez Zlecającego.
 4. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę nie dotyczy tych elementów wyposażenia, na które bezpośrednio gwarancji udzielił ich producent.
 5. Usuwanie wad i naprawy następują w miejscu montażu Przedmiotu gwarancji świadczonego przez DAMIR zgodnego z umową, w przypadku gdy Przedmiot gwarancji został odebrany z Zakładu Produkcyjnego DAMIR i zmontowany przez Zlecającego osobiście gwarancja obejmuje usuwanie wad w Zakładzie Produkcyjnym DAMIR.
 6. Zleceniodawca traci prawo do powyższej gwarancji, jeżeli samowolnie wprowadzi zmiany naruszające konstrukcję czy warstwy izolacji Przedmiotu gwarancji.

§3.

 1. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest:
  a) zgłoszenie swoich uprawnień z tytułu gwarancji w okresie jej obowiązywania i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wykrycia wady Przedmiotu gwarancji,
  b) użytkowanie Przedmiotu gwarancji zgodne z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z Zasadami Użytkowania opisanymi w Warunkach Gwarancji,
  c) zapłata całości ceny za Przedmiot gwarancji.
 2. Wady Przedmiotu gwarancji powinny być zgłaszane do DAMIR na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca, typu i rozmiaru wady. Zaleca się poprzedzenie zgłoszenia pisemnego informacją przesłaną wiadomością na pocztę internetową. Do reklamacji winny być załączone zdjęcia ujawnionych wad Przedmiotu gwarancji.
 3. Uprawiony z tytułu gwarancji zobowiązany jest, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji, udostępnić w każdym czasie przedstawicielowi DAMIR miejsce, w którym wystąpiły wady Przedmiotu gwarancji, oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji z takiej wizji lokalnej, w tym w szczególności na wykonanie fotografii oraz ich wykorzystywanie w procesie związanym z reklamacją.
 4. DAMIR dołoży wszelkich starań by dokonać zbadania zasadności reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, licząc termin od dnia wpływu do siedziby DAMIR pisemnej reklamacji. DAMIR zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w szczególności jeżeli będzie to technologicznie uzasadnione rodzajem wady lub produktu, w tym zwłaszcza jeżeli zaistnieje konieczność zbadania Przedmiotu gwarancji przez producenta. DAMIR poinformuje o wydłużonym czasie oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od wpływu reklamacji, o jakim mowa powyżej.
 5. W przypadku, gdy reklamacja w zakresie usunięcia wady Przedmiotu gwarancji została uznana, DAMIR zobowiązuje się usunąć wadę w terminie do 30 dni od dnia przekazania informacji o uznaniu reklamacji, chyba że wystąpią okoliczności niezależne od DAMIR uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu lub strony podejmą rozmowy, o innej formie zaspokojenia roszczeń reklamacyjnych niż naprawa lub dostarczenie Towarów wolnych od wad.
 6. Zleceniodawca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.
 7. Żadne roszczenia gwarancyjne nie przysługują, jak długo cena zakupu Przedmiotu gwarancji nie zostanie w całości uregulowana.

§4.

Wszelka odpowiedzialność DAMIR z tytułu gwarancji jest ograniczona do wysokości wartości Przedmiotu gwarancji, wskazanej w dokumencie jego zakupu.

§5.

1. Gwarancja nie obejmuje zwłaszcza:

a) naturalnego odbarwienia się oraz przebarwień i różnic kolorystycznych, faktury materiału dotyczących w głównej mierze pokrycia ścian zewnętrznych Przedmiotu gwarancji, spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub działaniem innych agresywnych środków chemicznych lub normalnymi cechami materiału, z jakiego Przedmiot gwarancji został wykonany,
b) zmian spowodowanych eksploatacją Przedmiotu gwarancji, w tym, w szczególności: chemicznych, biologicznych i mechanicznych uszkodzeń jak np.: rdza, kurz, zanieczyszczenia farbą; uszkodzeń wywołanych przez osoby trzecie; uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej.
c) wad spowodowanych na skutek wprowadzenia nieuzgodnionych z Producentem zmian w przedmiocie gwarancji d) uszkodzeń mechanicznych np. dziurawienia przegród w domu modułowym,
d) mycie elewacji urządzeniami typu karcher.
d) czynności konserwacyjno-naprawczych dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione, w wyniku których wada powstała;
e) postępowania niezgodnego z Zasadami Użytkowania opisanymi w § 8.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż eksponowana ściana, fasada Przedmiotu gwarancji będzie narażona na zmienne warunki pogodowe zależne od lokalizacji, ustawienia, nachylenia i okresu ekspozycji. Może to powodować naturalne starzenie się materiału i jego powłoki (środka osłaniającego) spowodowane zmianami pogodowymi, a także ich blaknięcie, a nawet odkształcenia wywołane nasłonecznieniem lub narażeniem na inne czynniki chemiczne, które to zmiany gwarancja nie obejmuje.

§6.

W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych, klient ponosi koszty związane z podjętymi przez DAMIR czynnościami postępowania reklamacyjnego.

§7.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła Przedmiot gwarancji od podmiotu innego niż DAMIR tak w zakresie gwarancji jak i rękojmi, jeżeli takie uprawnienia zostały udzielone lub przysługują na mocy odrębnych przepisów prawa.

§8.

Zasady Użytkowania

Utrzymanie gwarancji zależy od przestrzegania Zasad Użytkowania Przedmiotu gwarancji opisanych poniżej:

Ogólne zasady użytkowania:

 1. Folie zabezpieczające elementy modułu między innymi znajdujące się np. na panelach blaszanych, stolarce okiennej, stolarce drzwiowej należy niezwłocznie usunąć po zakończeniu montażu. Folie narażone na długie działanie czynników atmosferycznych, zwłaszcza promienie UV mogą spowodować trwałe wniknięcie folii w strukturę produktu niemożliwą do usunięcia.
 2. Należy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza narażonych na zawilgocenie (łazienka, kuchnia). Aby utrzymać odpowiednią wentylację w pomieszczeniach należy zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez uchylenie lub otwarcie okien. Na stałe jeżeli okna nie są wyposażone w nawiewniki należy używać funkcji mikrorozszczelnienia. W przypadku kuchni oraz łazienki standardowo zostały zaplanowane otwory do montażu systemu kratek wentylacyjnych, których systemów aktualnie na rynku jest dość wiele i można wybierać je zarówno pośród rozwiązań grawitacyjnych jak i mechanicznych/elektrycznych. Zwracamy uwagę na dbałość o drożność otworów wentylacyjnych oraz ich okresowe czyszczenie. Zakaz zatykania otworów wentylacyjnych. 
 3. W związku ze złym wykonaniem fundamentowania na ścianach mogą pojawiać się mikropęknięcia spowodowane osiadaniem budynku. Mikropęknięcia mogą być spowodowane również czynnikami niezależnymi tj. sąsiedztwo bardzo ruchliwej drogi czy prowadzenie robót związanych z przygotowaniem gruntu w obszarze budynku.
 4. Wykonawca zabrania wykonywania otworów w obrębie dachu oraz zaleca sprawdzanie jego pokrycia co najmniej po 5 latach od odbioru i ewentualne uzupełnienie ubytków względem pokrycia.
 5. Zdarza się, że w modułach na prośbę klientów został rozprowadzony kabel TV. W związku z jego specyfiką nie został on objęty gwarancją.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. uszkodzenia powstałe z winy Zlecającego) Wykonawca/producent zastrzega sobie prawdo do obciążenia klienta poniesionymi kosztami (m.in. kosztem dojazdu).
 7. W celu umożliwienia weryfikacji zgłoszenia Właściciel lokalu udostępni Wykonawcy lokal w uzgodnionych obopólnie terminie oraz przekaże Wykonawcy wszystkie karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające wykonanie w danym obszarze prac przez osoby do tego uprawione.
 8. W przypadku stwierdzenia wad wymagany jest kontakt bezpośrednio z wykonawcą. W przypadku naprawy usterki we własnym zakresie bez wiedzy wykonawcy grozi to utratą gwarancji oraz nie zobowiązuje do zwrotów poniesionych kosztów.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty utracone względem ewentualnego wystąpienia usterek i czasu związanego z nich usunięciem.

Wykończenie wnętrz :

 1. Przy planowaniu aranżacji wnętrza oraz zamówieniu materiałów wykończeniowych należy brać pod uwagę faktyczne wymiary pomieszczeń.
 2. W Państwa module o ile nie zostało to zaplanowane inaczej standardowo zostało pozostawione 3 cm przestrzeni na użycie materiału podłogowego. W tej przestrzeni bez problemu powinno zmieścić się większość dostępnych płytek czy paneli często łącznie z matami grzewczymi, natomiast bardzo prosimy o zwrócenie uwagi podczas zakupów na grubości danych materiałów pokryciowych.
 3. Wiszące ścienne elementy wyposażenia należy montować w miejscach uwzględnionych w opracowaniu modułu jako miejsca wzmocnień. W przypadku braku zaplanowania tego typu rozwiązań należy dostosować sposób oraz materiały mocujące do konstrukcji ściany na której mają się znaleźć.
 4. Należy zadbać o należytą impregnację płyt gipsowych i podłogowych wewnątrz budynku poprzez ich szczelne pokrycie powłoką nieprzepuszczającą wilgoci (zwłaszcza w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, typu łazienka i kuchnia.
 5. Zalecamy dbanie o odpowiednią drożność wentylacji oraz zastosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. łazience odpowiedniego rodzaju drzwi z otworami.
 6. W Państwa modułach przewidziane jest ogrzewanie elektryczne – najczęściej grzejniki wiszące naścienne. W przypadku chęci zastosowania innego rodzaju systemu ogrzewania np. kominka typu „koza” należy zlecić jej wykonanie uprawnionej osobie, która zachowa wszystkie środki ostrożności związane z późniejszym wpływem montowanego systemu względem konstrukcji budynku.
 7. Zalecamy by do wykończenia ścian i podłóg zastosować odpowiednie materiały przystosowane do technologii w której został wykonany budynek.
 8. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić instalacje elektryczną oraz wodno- kanalizacyjną. Najczęściej w tym celu wykonywane są próby ciśnieniowe oraz próby rezystancji. Jeżeli któraś z tych prób wykaże niezgodność należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Do momentu usunięcia usterki nie należy prowadzić prac wykończeniowych.

Elewacje : 

 1. Elewacje modułów najczęściej wykonywane są w systemie łączonym: szalówki drewnianej oraz paneli blaszanych.
 2. Elementy w kolorach ciemnych pod wpływem promieni słonecznych nagrzewają się, a różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną okładziną może powodować „pracę” zastosowanych materiałów. W związku z tym nie zalecamy tego typu rozwiązań w miejscach długotrwałego operowania słońca.
 3. W przypadku drewna wymagana jest okresowa impregnacja przynajmniej raz w roku w przypadku elewacji ciemnych oraz co najmniej raz na dwa lata w przypadku elewacji jasnych lub częściej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Prace te najlepiej wykonywać w okresie wiosennym i jesiennym.
 4. Zalecamy stałą obserwację elewacji oraz jej zachowania względem warunków atmosferycznych.
 5. Brak bieżącej impregnacji spowodować może uszkodzenia elewacji oraz zmianę jej struktury czy wyglądu, które nie podlegają gwarancji.
 6. W przypadku elewacji drewnianej mimo określonego wysuszenia mogą pojawić się po pewnym czasie widoczne wypływy żywicy co jest zjawiskiem naturalnym dla tego typu pokryć.
 7. Tzw. „łódeczkowanie” elewacji może być spowodowane między innymi zbyt dużym odziaływaniem promieni słonecznych na elewację na co narażone są w największym stopniu elewacje o najciemniejszych kolorach.
 8. W przypadku wątpliwości co do odcienia i rodzaju zastosowanego impregnatu zalecamy kontakt z naszym  biurem.
 9. Należy zapewnić drożność orynnowania (zwłaszcza przed zimą należy sprawdzić czy w rynnach i koszach  nie zalegają liście i igliwie).
 10. Należy dbać o odprowadzenie wody opadowej od budynku poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu wokół budynku. Wody opadowe nie powinny się dostawać pod budynek, ponieważ mogą naruszyć jego fundamenty.

Instalacje :

 1. Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna na dzień odbioru modułu nie jest jeszcze odpowiednia do korzystania ze wspomnianych mediów. By móc z nich korzystać należy zlecić uprawionej osobie lub firmie wykonanie przyłącza zewnętrznego mediów do tzw. „okna na media” wykonanego w module odpowiednio zaznaczonego na Opracowaniach graficznych sporządzanych przy podpisaniu umowy.
 2. Instalacja elektryczna doprowadzona została do tablicy bezpiecznikowej dostosowanej do liczby punktów znajdujących się w module. Dokładny opis odpowiadających bezpieczników do danego obwodu powinni otrzymać Państwo na kartce znajdującej się w module w dniu montażu. Wszystkie prace związanie z instalacją elektryczną powinny wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Odbiory instalacji wewnętrznych należy zlecić osobie z uprawnieniami.
 3. Standardowa instalacja elektryczna zawiera przewody elektryczne, puszki, tablicę bezpiecznikową wyposażoną w bezpieczniki w tym różnicowoprądowy. W standardzie nie wyposażamy budynków w bezpieczniki przepięciowe.
 4. Aby w sposób bezpieczny korzystać z instalacji elektrycznej zalecamy unikać ciągłego pozostawiania wtyczek urządzeń pobierających prąd w kontaktach. Nie zaleca się również korzystania na stałe z urządzeń typu rozgałęziacze czy przedłużacze.
 5. Zaleca się zastosowanie czujnika czadu i dymu.
 6. Zarówno instalacja elektryczna jak i wodno-kanalizacyjna wymaga zainstalowania elementów końcowych.

Przykładowo w puszkach instalacji elektrycznej należy połączyć przewody oraz zamontować kontakty. Aby zachować gwarancję na wspomniane instalacje należy unikać samodzielnych ich przeróbek.

 1. Instalacja w Państwa modułach została przewidziana pod montaż typowej armatury tj. umywalek nablatowych, sedesów kompaktowych oraz wolnostojących brodzików z klasycznymi syfonami odpływowymi.
 2. Zalecane jest okresowe udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, czyszczenie syfonów, wymiana uszczelek, dbanie o drożność przepływu wody między innymi niedopuszczającą do zamulenia i zatkania.
 3. W modułach wykonywany jest zawór główny instalacji wodnej, który najczęściej zlokalizowany jest w obrębie aneksu kuchennego. Zalecamy zapamiętanie w którym miejscu w Państwa module znajduje się zawór oraz zapewnienie do niego swobodnego dostępu w razie konieczności jego użycia celem zamknięcia obiegu np. w przypadku ryzyka zalania.
 4. W budynkach z instalacją kominkową należy zadbać o zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kominku poprzez zastosowanie dodatkowych otworów wentylacyjnych umożliwiających urządzeniu pobieranie powietrza z zewnątrz.
 5. Wykonawca zaleca ocieplenie oraz zastosowanie odpowiednich otulin lub innych materiałów uniemożliwiających ewentualne przemarzanie instalacji w obrębie „okna na media”.
 6. W budynku należy utrzymywać odpowiednią dodatnią temperaturę, celem uniknięcia przemarzania instalacji hydraulicznej w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych. Jeżeli budynek nie jest użytkowany w okresie zimowym zaleca się spuszczenie wody z instalacji hydraulicznej przed wystąpieniem pierwszych przymrozków.

Stolarka okienna i drzwiowa :

 1. Aby uniknąć uszkodzeń powłoki drzwi lub okien należy korzystać z delikatnych środków myjących o przeznaczeniu odpowiednim dla danego produktu przy pomocy miękkiej szczotki lub gąbki. Nie można stosować produktów zawierającymi silne właściwości ścierne oraz ostrych narzędzi, ponieważ mogą one spowodować trwałe i nieusuwalne zarysowania.
 2. Uszczelki okien i drzwi należy przecierać smarem silikonowym lub wazeliną techniczną przynajmniej raz w roku. Konserwację zamka należy wykonywać przy użyciu środków do tego przeznaczonych.
 3. Do prawidłowego działania stolarki okiennej i drzwiowej wymagana jest okresowa regulacja skrzydeł do wykonania we własnym zakresie (przynajmniej 1 raz w roku, a w budynkach o intensywnym użytkowaniu np. usługowych częściej). Aby cieszyć się prawidłowym użytkowaniem stolarki należy chronić ją przed zanieczyszczeniami podczas prac wykończeniowych i w trakcie użytkowania.
 4. Konserwacja i regulacji stolarki leży w gestii właściciela budynku i powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Aby uniknąć uszkodzeń stolarki należy unikać zanieczyszczenia oraz dostania się przedmiotów niepożądanych w obrębie ich działania, unikać trzaskania drzwiami oraz zawieszania na nich ciężki rzeczy, podczas silnego wiatru zamknąć wszystkie okna, obracać klamki w pełni do poziomów uniemożliwiających ich uchylenie lub otworzenie, nie przekręcać klamki gdy okno jest uchylone – może to spowodować wypadnięcie skrzydła, ze względu na ciężar skrzydeł nie pozostawiać ich w długim czasie w pozycji otwartej.
 6. Parowanie na stolarce wewnątrz modułu spowodowane może być niewłaściwymi warunkami wewnątrz pomieszczenia, m.in. niedostateczna wentylacją lub ogrzewaniem.
 7. Stolarka drzwiowa oraz okienna jest produktem nowym co może powodować, że czasowo mogą występować opory przy zamykaniu do czasu dopasowania się uszczelek.
 8. Warunkiem wymaganym przez producenta względem utrzymania gwarancji na stolarkę drzwiową w przypadku drzwi stalowych jest wykonanie nad nimi zadaszenia. Takie samo wymaganie jest w stosunku do drzwi okiennych PCV otwieranych na zewnątrz budynku.
 9. Pęknięcia szyb spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi oraz powstałymi w trakcie eksploatacji nie podlegają gwarancji.
 10. Wszystkie próby ingerencji w stolarkę okienną lub drzwiową grożą utratą gwarancji.